BIM 4 ALL

Pro koho je BIM a proč?

 

Přechod na BIM je spojený s částečnou změnou stávajících procesů především po stránce předávání a sdílení dat, ale také se zavedením nových technologií, které umožní BIM modely vytvářet a využívat. Vzhledem k tomu přináší BIM, kromě velkého množství pozitiv, i jistá úskalí, která je nutné si uvědomit před tím, než se o použití informačního modelování pokusíte.

 

Vzhledem k tomu, že požadavky a představy investora jsou mnohdy v protikladu k požadavkům a představám zhotovitele projektové dokumentace, nebo v tomto případě BIM modelu, je možné výhody pro jednu ze stran vnímat i jako nevýhodu pro stranu druhou. Proto bude v následujících podkapitolách ke každé výrazné “vlastnosti” projektování s využitím BIM uvedeno v čem spočívá přínos a úskalí pro jednotlivé účastníky stavebního procesu. V následující části uvedeme nejprve jednoduchý souhrn obecných přínosů a možných překážek, dále potom budou podrobněji rozebrány jednotlivé profese a zainteresované strany stavebního procesu. Následující výčet shrnuje nejdůležitější přínosy informačního modelování:

 

 • úspora nákladů a času počítaná za celý životní cyklus stavebního díla,
 • zlepšení komunikace mezi účastníky stavebního procesu,
 • zlepšení kontroly stavebního procesu,
 • zlepšení kvality výsledného díla,
 • zvýšení transparentnosti a lepší přístup k informacím při rozhodování v různých etapách životního cyklu stavby,
 • ochrana životního prostředí díky možnostem simulací v etapě přípravy projektu,
 • snadnější možnost zpracování variant.

 

Při snaze o použití BIM na návrh stavby se samozřejmě můžeme setkat také s překážkami. Následující výčet shrnuje nejpodstatnější z nich:

 

 • Nedostatek příležitostí pro implementaci BIM – chybějící požadavky ze stran investorů, uživatelů, správců
 • Zpracování jednotlivých stupňů dokumentace různými autory (zpracovateli),
 • Rozdělení financí mezi etapami stavebního procesu
 • Fragmentace stavebního průmyslu – oddělení konečného uživatele, investora, stavební firmy, členů projektového týmu a způsob jejich komunikace pomocí 2D dokumentů, textů a tabulek
 • Skutečná cena projektových prací a někdy až přílišný tlak na cenu, který se projevuje v nižší kvalitě návrhu a nemožnosti nalezení optimální varianty
 • Chybějící odborníci pro koordinaci projektu metodikou BIM
 • Nedostatečné vzdělávání účastníků stavebního procesu
 • Neochota k aplikaci nových přístupů v praxi
 • Zvyklosti z tvorby 2D dokumentace – způsob kreslení a obsah dokumentace
 • Chybějící pravidla (normy) pro formální stanovení procesů
 • Nedostatečná definice autorských a jiných vlastnických práv pro BIM model
 • Nekompatibilita používaných nástrojů a nedostatečná podpora – řešením by bylo předávání dat v otevřených formátech
 • Chybějící knihovna BIM objektů použitelná napříč různými platformami
 • Celková cena zavedení BIM – software, nastavení procesů ve firmě, školení pracovníků
 • CAD manuály vydané některými organizacemi zaměřené na čistě formální stránku výkresové dokumentace a ne na obsah informací a práci s nimi.

 

Velká část těchto překážek je způsobena především neznalostí a nedostatečným vzděláváním v oblasti informačního modelování budov v současné době. Přesto již v současnosti roste i u nás počet profesionálů z oblasti stavebnictví, kteří BIM pro navrhování staveb používají a zabývají se širším využitím BIM jako metodiky i BIM modelů pro zlepšení spolupráce, analýzy a simulace.

 

PRO ARCHITEKTY

PRO PROJEKTANTY TZB

PRO STAVEBNÍ INŽENÝRY

PRO STAVEBNÍ FIRMY

PRO STATIKY

PRO VLASTNÍKY BUDOV

 

  

Naši partneři